Khan-chhiú O̍h Tâi-gí & Oa̍t-lâm-gí

牽手學台語、越南語(網路版)

Chúng Ta Học Tiếng Đài và Tiếng Việt

Let's Learn Taiwanese and Vietnamese

(online version)New! 越、台、中三語手指書! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MP3 Âm Thanh || Siaⁿ-im Tòng-àn  || 聲音檔 || Voice Archives


Part 1

Oa̍t-lâm-oē hoat-im ji̍p-mn̂g 越南話發音入門 # 1, 2, 3, 4, 5, 6

Part 2

Hướng dẫn ngữ âm tiếng Đài #1, 2, 3, 4

Part 3

Introduction to sound system in Taiwanese #1


Part 4

Bài học || Khò-bûn || 課文 || Lessons

1. Có hiểu không? || Ē-hiáu--bô?

2. Có được không? || Ē-tàng--bô?

3. Đại từ nhân xưng (1/2) || Tāi-miâ-sû

4. Đại từ nhân xưng (2/2) || Tāi-miâ-sû

5. Yêu nhau || Sio ì-ài

6. Cảm ơn, xin lỗi || To-siā, sit-lé

7. Chào hỏi || Mn̄g hó

8. Bao nhiêu tiền || Gōa chē chīⁿ?

9. Cách hỏi tên tuổi || Lí hō-chò siáⁿ-mi̍h miâ?

10. Hỏi người nước nào || Tò chi̍t kok ê lâng?

11. Cắt tóc || Thì-thâu

12. Có người yêu chưa? || Ū ài-jîn à bōe?

13. Đi đâu || Khì tōe?

14. Gọi điện thoại, nghe điện thoại || Khà tiān-ōe kap thiaⁿ tiān-ōe

15. Ăn uống || Chia̍h mi̍h-kiāⁿ

16. Khẩu ngữ thường dùng || Siông-iōng kháu-gí

17. Hỏi đường || Mn̄g lō͘

18. Chỉ đường || Pò lō͘

19. Gọi tắc xi || Kiò kè-têng-á

20. Đi xe || Chē chhia

21. Khẩn cấp || Kín-kip

22. Đi làm || Chò-sit

23. Bị ốm || Phòa-pēⁿ

24. Số đếm (1/2) || Sǹg sò͘-jī

25. Số đếm (2/2) || Sǹg sò͘-jī

26. Hỏi giờ || Mn̄g sî-kan

27. Hỏi ngày || Mn̄g ji̍t-chí

28. Hỏi tháng || Mn̄g kó-go̍eh

29. Cách đọc năm || Mn̄g nî-hūn

30. Quá khứ, hiện tại và tương lai (1/2) || Kòe-khì, hiān-chāi kap bī-lâi

31. Quá khứ, hiện tại, và tương lai (2/2) || Kòe-khì, hiān-chāi kap bī-lâi

32. Nấu cơm chưa? || Chú pn̄g bōe?

33. Không muốn nấu ăn || Bô beh chú pn̄g


Phụ lục || Hù-lio̍k || 附錄 || Appendix

1. Download cuốn sách này ||Choân-bûn || 全文 || Full text(PDF 35Mb)

2. Chữ font tiếng Đài || Tâi-ôan-jī jī-hêng || 台語字型 || Taiwanese fonts

3. Software tiếng Việt || Oa̍t-lâm su-ji̍p-hoat || 越南字輸入法 || Unikey Vietnamese input

4. Trang liên kết || Thoat-Hàn bāng-chām || 脫漢網站 || De-han websites

5. Chữ viết Việt Nam || Oa̍t-lâm bûn-jī ián-piàn || 越南文字演變 || Vietnamese orthographies

6. Thư pháp Việt Nam || Oa̍t-lâm su-hoat || 越南書法 || Vietnamese calligraphy

7. Bản quyền || Pán-koân || 著作權 || Copyright 

 You are free to use this e-book for teaching or non-commerical purposes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Wi-vun Taiffalo Chiung