CHÚNG TA HỌC TIẾNG ĐÀI VÀ TIẾNG VIỆT

KHAN-CHHIÚ O̍H TÂI-GÍ KAP OA̍T-LÂM-GÍ

LET’S LEARN TAIWANESE AND VIETNAMESE

牽手學台語‧越南語

 

作者/蔣為文

出版/國立成功大學

策劃/國立成功大學台灣文學系台語研究室

             社團法人台灣羅馬字協會

編輯/阮意雯

地址/701台南市大學路1

網址/ http://uibun.twl.ncku.edu.tw/

電話/06-2757575 ext 52627台語研究室

傳真/06-2755190

公元20061月初版第一刷

Copyright © 2006 by Wi-vun Taiffalo Chiung

GPN: 1009500024

ISBN: 957-8845-98-7

Printed in Taiwan  NT250VN 30,000ĐUSD10