Tsiúⁿ Ûi-bûn sī Bí-kok Tik-tsiu Tāi-ha̍k ê gí-giân-ha̍k phok-sū, hiān-tshú-sî sī Tâi-uân Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-uân Bûn-ha̍k-hē ê tsuan-jīn tsō͘-lí-kàu-siū, mā sī Siā-thuân Huat-jîn Tâi-uân Lô-má-jī Hia̍p-hūe tē- saⁿ-jīn lí-sū-tiúⁿ.

 

蔣為文是美國德州大學Arlington校區語言學博士,現此時是台灣國立成功大學台灣文學系ê專任 助理教授、是社團法人台灣羅馬字協會第三任理事長。

陳永鑫目前是建國科技大學外文系講師,成功大學台灣文學系博士生。陳永鑫bat擔任淡江大學台語文社kap吉他社ê音樂指導老師。作品有吉他獨奏《淡水綺想曲》(組曲)(風潮唱片2002出版)。

 

看其他出版品

 

FAQ

 

 

   Tâi-gí Gín-á-kua 台語囝仔歌̆̆

  《葡萄愛Tshit-thô》

 

            總策劃:蔣為文

            音樂總監:陳永鑫

            台灣文學系台語師資班製作

           連到PeoPo公民新聞平台影片2of2

       

 

     Tshì-thiaⁿ, tshì-khuàⁿ || 試聽、試看影音下載點|| Sample

下面ê影音檔案分別是256k串流檔kap 128k MP3檔,因為有壓縮過,影音效果khah無好。若beh khahê品質,請來函索取。索取辦法

Kua-á-tsheh 歌仔冊(歌本) PDF (0.7M)

歌名 演唱版
影像串流檔size
演奏版
影像串流檔size
演唱版
聲音MP3檔size
演奏版
聲音MP3檔size
Phìⁿ-thâu /
片頭
1M  

 

 

Phû-tô ài Tshit-thô/
葡萄愛Tshit-thô
2M 2M 1M 1M
Hiòng Sè-kài Khí Pue/
向世界起飛
2M 2M 1.6M 1.6M
Pe̍h-līng-si/
白鷺鷥
2.5M 2.5M 3M 3M
Thiⁿ O͘-o͘/
天黑黑
2M 2M 1.6M 1.6M
Kó͘-tsui ê Niau-mi/
古錐 ê 貓咪
̂
1.5M 1.5 1.5M 1.5M
Tiám-á-ka/
點仔膠
 
1.7M 1.7M 1.5M 1.5M
Tsháu-mé-á Lāng Ke-kang/
草蜢弄雞公
 
2.5M 2.5M 1.5M 1.5M
Tshì-mô͘-thâng/
刺毛蟲
 
1.5M 1.5M 1M 1M
Iô Iⁿ-á Kua/
搖嬰仔歌
 
2M 2M 2M 2M
Kî-biäu Sè-kài/
奇妙世界
 
2M 2M 1.5M 1.5
Hang Kue-n̄ng-ko/
雞卵糕
 
2M 2M 1.6M 1.6
Tāu-hū ài Tāu-kuaⁿ/
豆腐愛豆乾
 
3M 3M 1M 1M
Sai-pak-h³/
西北雨
 
1.8M 1.8M 1.5M 1.5M
Guá ê Guän-bāng/
ê 願望
 
2.2M 2.2M 2M 2M
Nā-sī Ē-hiáu Pue/
若是會曉飛
 
3.5M 3M 3M 3M
Phìⁿ-búe/
片尾
 
3M      

Kok-li̍p Sîng-kong Tāi-ha̍k Tâi-uân Bûn-ha̍k-hē Tâi-gí Su-tsu-pan Tsè-tsok
Copyright 2008 by NCKU Tai-gi GKS
Uî-tshî guân-tsok kap hui-siong-gia̍p ê tsîng-hîng tsi-hā,
ē-sái tsū-iû liû-thuân tsit-ê tsok-phín
.

維持原作kap非商業用途之下,讀者ē-sái自由流傳tsit-ê 專輯。       

公元20082月初版 工本費NT100 (2片光碟+ 1本歌本)


索取辦法

  • 讀者可親自到成大台語研究室或來email、來電、來函索取。

  • 每份(2片光碟+ 1本歌本)酌收工本費100元。若需大宗索取,工本費可酌減。

  • 來函索取者,請自附回郵信封(至少15x13公分大),並註明索取〈葡萄愛Tshit-thô〉。工本費可用郵票相抵。

  • 來email或來電索取者,另加收包裝費及郵寄費(50元)。