Let's learn Taiwanese and Vietnamese online for free! (Slide your mouse to hear sounds)

免費線上學越南語&台語(移動滑鼠可聽真人發音)

Học tiếng Đài Loantiếng Việt trên mạng miễn phí!

Bián-hùi sòaⁿ-téng o̍h Tâi-gí & Oa̍t-lâm-gí! (Tín-tāng niáu-chhí-á ē-sái thiaⁿ chin-lâng hoat-siaⁿ!)

 

 

網路電子書僅限個人在家非商業用途使用!
學校或團體授課之學員需購買紙本書籍才獲授權使用此網路電子書!

購買正版紙本書籍就是贊助出版單位,讓出版者可以永續經營繼續出好書!
請洽亞細亞或各大網路書店訂購!感謝您的支持與贊助!

Bé chiàⁿ-pán chóa-pún ê chheh tō sī chàn-chō͘ chhut-pán-siā kè-sio̍k chhut hó chheh!

You may read the e-books for free for your personal non-business purpose usage. For business or group study purpose, please buy a hardcopy or request authorization from the author(s).