Let's learn Taiwanese and Vietnamese online for free! (Slide your mouse to hear sounds)

免費線上學越南語&台語(移動滑鼠可聽真人發音)

Học tiếng Đài Loantiếng Việt trên mạng miễn phí!

Bián-hùi sòaⁿ-téng o̍h Tâi-gí & Oa̍t-lâm-gí! (Tín-tāng niáu-chhí-á ē-sái thiaⁿ chin-lâng hoat-siaⁿ!)

購買正版紙本書籍就是贊助出版單位,讓出版者可以永續經營繼續出好書!

Bé chiàⁿ-pán chóa-pún ê chheh tō sī chàn-chō͘ chhut-pán-siā kè-sio̍k chhut hó chheh!